Ngày 10/9, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển KT - XH tỉnh Cao Bằng” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện.

leftcenterrightdel
 

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu, đánh giá thực trạng tạo quỹ đất phục vụ phát triển KT - XH của tỉnh từ năm 2011 - 2017; nghiên cứu nhu cầu, khả năng, đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển KT - XH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. 

Sau 2 năm thực hiện, đề tài điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, thông tin thông qua phiếu điều tra; đánh giá điều kiện tự nhiên, KT - XH, tình hình sử dụng liên quan đến công tác tạo quỹ đất để phát triển KT - XH của toàn tỉnh, 12 huyện và Thành phố. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2017 của toàn tỉnh; thực trạng công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất, thu hút đầu tư phục vụ phát triển KT - XH của toàn tỉnh; đánh giá thực trạng thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất.

Nghiên cứu tác động và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phát triển KT - XH với từng trường hợp cụ thể; bảo đảm vốn các dự án được phê duyệt; xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2030; khai thác giá trị tăng thêm của đất sau khi đầu tư và xây dựng hạ tầng cơ sở... Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tạo quỹ đất của tỉnh như: rà soát dữ liệu không gian của từng đơn vị hành chính cấp xã; xử lý những bất cập về thông tin thuộc địa chính trong quá trình tích hợp.

Các thành viên Hội đồng đánh giá: Đây là công trình có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn, có tính ứng dụng. Để báo cáo hoàn thiện hơn, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung bài học kinh nghiệm và các văn bản liên quan đến tạo quỹ đất tỉnh Cao Bằng; nghiên cứu, đề xuất biện pháp tạo quỹ đất đối với các trường hợp Nhà nước không thực hiện thu hồi đất theo quy định; 4 nhóm giải pháp chính của nhóm tác giả cần đưa ra các giải pháp cụ thể của các huyện, tỉnh; bổ sung cơ sở dữ liệu, số liệu trong bản báo cáo chính xác, đưa những giải pháp, kiến nghị của đề tài áp dụng vào thực tiễn...

Hội đồng nhất trí nghiệm thu, đánh giá đề tài đạt loại khá.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hoàng Kiều - Bế Huệ - báo Cao Bằng online