Thoái hóa đất đai, giảm chất lượng đất do các hoạt động của con người gây ra đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng có tính toàn cầu trong thế kỷ 20, sẽ vẫn tồn tại ở mức độ cao trong các chương trình nghị sự quốc tế của thế kỷ 21. Tầm quan trọng của sự thoái hóa đất đai trong các vấn đề toàn cầu tăng lên do ảnh hưởng của nó đến sự an toàn lương thực của thế giới và chất lượng môi trường.

Đánh giá thoái hoá đất trên phạm vi toàn cầu không phải là nhiệm vụ dễ dàng và nhiều phương pháp đã được sử dụng. Số liệu được đưa ra bởi các phương pháp khác nhau không thể so sánh với nhau. Việc so sánh các số liệu dựa trên các ước tính khác nhau cho thấy sự biến động rất rộng do các phương pháp và tiêu chuẩn khác nhau được sử dụng và làm nổi bật tầm quan trọng của việc sử dụng các tiêu chuẩn thống nhất và chuẩn hoá các phương pháp đánh giá thoái hoá đất đai.

Trong bài viết này tác giả tóm tắt 04 nhóm phương pháp đánh giá thoái hoá đất đang được áp dụng trên thế giới: (1) Đánh giá thoái hoá đất và xói mòn (Assessment of soil degradation and erosion); (2) Đánh giá thoái hoá đất đai (Land degradation Assessment) (3) Đánh giá tình trạng và sức khỏe của đất đồng cỏ cây bụi và (4) Phương pháp viễn thám.     

Xem toàn văn bài viết

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Hữu Thành