BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số: 20/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tự học chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

tác phong Hồ Chí Minh trong chương trình Tuần Sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Nhằm bảo đảm tính thực chất, nâng cao hiệu quả giáo dục của Tuần Sinh hoạt công dân-sinh viên thông qua đổi mới cách dạy-học trong đó coi trọng tính tự học của người học, sinh viên các khóa 64 từ trở trước của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban tổ chức thông báo sinh viên thực hiện tự học Chuyên đề thanh niên, sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2020 là “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng cách xem trước các video theo các đường link dưới đây:

1.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc:

https://youtu.be/AtbQeFo0c0U

2.  Hồ Chí Minh - một hành trình - HTV9, 2013: https://youtu.be/H5_Hu1ju1QM

3.  Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu - Phim Tài Liệu Việt Nam:

Phần 1: https://youtu.be/lu6rXdUK2G8

Phần 2: https://youtu.be/h6pLMQKegQY

Nội dung của chuyên đề này thuộc chương trình học tập chính thức của Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021, được đưa vào kiểm tra, đánh giá trong bài Thu hoạch của sinh viên.

Trong trường hợp không thể tra cứu, sinh viên liên hệ: Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, phòng 101, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Email: tmduc@vnua.du.vn, SĐT: 024.6261.7528 / 0932.001.000 để được giải đáp.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(20).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN CTCT & CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Vũ Văn Tuấn