HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 63 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Trao đổi sinh viên 2021 tại Đại học Ryukyus - Nhật Bản

 

Đại học Ryukyus thông báo tuyển sinh Chương trình trao đổi sinh viên ("RISE Program). Sinh viên có cơ hội nhận học bổng JASSO hoặc học bổng ĐH Ryukyus để tham gia chương trình.

1. Tiêu chuẩn dự tuyển

- Trường đại học cử sinh viên có quan hệ đối tác với ĐH Ryukyus hoặc là thành viên của UMAP hoặc ISEP;

- Là sinh viên chính quy đã hoàn thành năm học thứ nhất tại trường đại học cử đi hoặc trúng tuyển là sinh viên sau đại học. Sinh viên cao đẳng phải là sinh viên năm cuối;

- Kết thúc chương trình trao đổi, sinh viên về nước tiếp tục chương trình đào tạo tại Trường đối tác đã cử đi;

- Sinh viên thành thạo tiếng Nhật theo trình độ được quy định cho từng khóa học.

2. Lịch học

Kỳ học xuân:

- Tháng 4 -  tháng 10 (học kỳ xuân, nửa năm)

- Tháng 4 -  tháng 3 (học kỳ xuân và thu, một năm)

Kỳ học thu:

- Tháng 10 - tháng 3 (học kỳ thu, nửa năm)

- Tháng 10 - tháng 9 (học kỳ thu và xuân, một năm)

3. Thông tin chi tiết chương trình

Sinh viên tham khảo https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/

4. Hồ sơ dự tuyển:

* Hồ sơ dự tuyển: Sinh viên tải mẫu đơn dự tuyển từ website:

https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/, bao gồm:

- Đơn dự tuyển Form 1 (Application Form)

- Giấy cam kết Form 2 (Consent Form)

- Giấy xác nhận nhập học Form 4 (Certificate of Enrollment)

- Giấy khám sức khỏe Form 5 (Certificate of Health). Nếu bác sĩ khuyến cáo việc X quang vùng ngực chưa được thực hiện trong khoảng thời gian cách nhau với lần chụp trước ngắn/lý do khác thì sinh viên có thể nộp kết quả này sau.  

* Hồ sơ cần nộp lại trong trường hợp có yêu cầu thay đổi hoặc cập nhật:

- Tờ khai hỗ trợ tài chính Form 3 (Declaration of Support)

- Giấy xác nhận nhập học Certificate of Enrollment (theo mẫu chính thức của Trường đối tác cử tuyển)

- Bảng điểm đại học Academic Transcript

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập cảnh Nhật Bản Application form for Certificate of Eligibility.

* Sinh viên không phải nộp thư giới thiệu.

Thời hạn dự tuyển:

- Học kỳ xuân: Muộn nhất ngày 31/10/2020.

- Học kỳ thu: Muộn nhất ngày 31/3/2021.

5. Liên hệ và nộp hồ sơ:

- Liên hệ giải đáp về chương trình:

cô Yuka MATSUKAWA (国立大学法人琉球大学 学生部国際教育課 留学交流係(短期受入), Global Education Section, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa, JAPAN, Phone: +81-98-895-8096, Email: inbound@acs.u-ryukyu.ac.jp;

- Nộp hồ sơ: Sinh viên gửi hồ sơ 01 file mềm scan màu, định dạng pdf và đơn đề nghị cấp COE để định dạng file excel, tổng dung lượng < 10MB đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 02462617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) 01 tuần trước thời hạn dự tuyển trên để Học viện tổng hợp hồ sơ dự tuyển gửi cho phía bạn.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long