THÔNG BÁO

Về việc xét và công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

 

- Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Học viện thông báo việc xét và công nhận tốt nghiệp tới sinh viên các khóa như sau:

1.      Thời gian xét tốt nghiệp:

- Học viện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên vào ngày 30 các tháng 3, 9, 12 và ngày 25/7 hàng năm. Sinh viên có nhu cầu xét tốt nghiệp sớm, hoãn xét tốt nghiệp, xét tốt nghiệp sau khi hoãn xét hoặc xét tốt nghiệp văn bằng thứ hai nộp đơn (theo mẫu) tại ban Quản lý đào tạo (bàn 09) buổi chiều các ngày trong tuần từ ngày 22/03/2021 đến ngày 29/03/2021 (Trong giờ hành chính). Ban Quản lý đào tạo sẽ thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp trên Website http://daotao.vnua.edu.vn vào ngày 31/03/2021.

2.      Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:

a) Nộp đầy đủ học phí theo qui định.

b) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

c) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định của  chương trình đào tạo theo học (bao gồm các học phần bắt buộc và tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu);

d) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

e) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Giám đốc Học viện quy định;

f) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao;

g) Có chứng chỉ Kỹ năng mềm đối với sinh viên CDK8 và K61 trở đi; Chứng chỉ Tin học đối với sinh viên K62 trở đi

h) Có đơn gửi ban Quản lý đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hơn so với thời gian thiết kế của khoá học.

i) Kể từ khóa 55 (năm tuyển sinh 2010), sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo quy định của Học viện (không áp dụng đối với sinh viên Lào và Campuchia).

 

Học viện thông báo việc xét và công nhận tốt nghiệp tới sinh viên toàn Học viện biết để thực hiện.

Mọi ý kiến thắc mắc, xin liên hệ với ban Quản lý đào tạo số điện thoại 024.62617519 gặp bàn số 09 (T.Trung).