HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số: 87/TB-QLĐĐ

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

           

THÔNG BÁO

V/v xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ sau khi Bảo vệ

  Kính gửi:       - Các thầy/cô thư ký hội đồng

- Trưởng các bộ môn

- Các học viên K27 bảo vệ đợt 2 năm 2020

 

            Theo quy định mới ban hành về Chỉnh sửa luận văn thạc sĩ sau khi Bảo vệ, khoa Quản lý đất đai kính đề nghị các thầy/cô thư ký hội đồng, Trưởng các bộ môn và các học viên thực hiện các công việc sau:

1. Học viên photocopy Phụ lục kèm theo biên bản họp Hội đồng từ thư ký Hội đồng ngay sau khi bảo vệ hoặc mượn Trợ lý sau đại học.

- Format luận văn theo đúng Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ (phụ lục 08).      

  - Chỉnh sửa luận văn thạc sĩ theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn.

2. Sau khi được giáo viên hướng dẫn thông qua bản luận văn đã chỉnh sửa, học viên in Bản giải trình sửa chữa luận văn (có chữ ký học viên và giáo viên hướng dẫn – xem mẫu đính kèm) gửi cho thư ký hội đồng. Thư ký có trách nhiệm kiểm tra luận văn và ký xác nhận về việc đã chỉnh sửa luận văn theo đúng yêu cầu của Hội đồng vào Bản giải trình sửa chữa luận văn của học viên.

Trường hợp thư ký đi công tác vắng thì Chủ tịch hội đồng ký thay. Trường hợp GVHD đi công tác vắng thì Trưởng tiểu ban ký thay.

3. Học viên gửi file nội dung khóa luận vào email của chuyên viên Nhà xuất bản: tuananhvg@gmail.com và nộp 01 bản giải trình sửa chữa luận văn, kinh phí sửa và in luận văn về Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp trong vòng 3 tuần sau khi bảo vệ - tức trước 30/11/2020.  Đối với trường hợp nộp về NXB quá 03 tuần sau ngày bảo vệ, NXB chỉ tiếp nhận vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Hạn chế nhờ người nộp hộ, nếu không thể tự nộp, nên nhờ người có liên quan đến Học viện (là học viên của khoa, cán bộ viên chức của Học viện) nộp giúp.

NXB sẽ triển khai kiểm tra trùng lặp cho tất cả luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2020, kết quả kiểm tra được tổng hợp, báo cáo với Ban Quản lý đào tạo và các Khoa trước khi xét tốt nghiệp cho học viên.

Mọi thông tin xin liên hệ cán bộ phụ trách:

Biên tập viên: Lưu Văn Huy; Điện thoại: 0986980990

Email: huybook@vnua.edu.vn/ huybook.vnua@gmail.com

4. Học viên nộp về bàn số 5, Ban Quản lý đào tạo: 01 bản giải trình đã chỉnh sửa Luận văn có đủ 3 chữ ký và giấy xác nhận đã nộp luận văn của Nhà xuất bản.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, SĐH

 

Trưởng Khoa

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Cao Việt Hà