Theo quy định mới ban hành về Chỉnh sửa luận văn thạc sĩ sau khi Bảo vệ, khoa Quản lý đất đai kính đề nghị các thầy/cô thư ký hội đồng, Trưởng các bộ môn và các học viên thực hiện các công việc sau:

1. Học viên photocopy Phụ lục kèm theo biên bản họp Hội đồng từ thư ký Hội đồng ngay sau khi bảo vệ hoặc mượn Trợ lý sau đại học.

- Format luận văn theo đúng Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ (phụ lục 08).  

   - Chỉnh sửa luận văn thạc sĩ theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn.

2. Học viên in 01 quyển luận văn thạc sĩ đã chỉnh sửa (in 2 mặt, không đóng bìa bóng kính) cùng với Phụ lục kèm theo biên bản họp Hội đồng và Bản giải trình sửa chữa luận văn (có chữ ký học viên và giáo viên hướng dẫn – xem mẫu đính kèm) gửi cho thư ký hội đồng. Thư ký có trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận về việc đã chỉnh sửa luận văn theo đúng yêu cầu của Hội đồng vào Bản giải trình sửa chữa luận văn của học viên.

Trường hợp thư ký đi công tác vắng thì Chủ tịch hội đồng ký thay. Trường hợp GVHD đi công tác vắng thì Trưởng tiểu ban ký thay.

3. Học viên gửi file nội dung khóa luận vào email của chuyên viên Nhà xuất bản: tuananhvg@gmail.com và nộp 01 bản giải trình sửa chữa luận văn, kinh phí sửa và in luận văn về Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp trong vòng 3 tuần sau khi bảo vệ - tức ngày thứ Hai, 18/11/2019.

6. Học viên nộp về bàn số 5, Ban Quản lý đào tạo: 01 bản giải trình đã chỉnh sửa Luận văn có đủ 3 chữ ký và giấy xác nhận đã nộp luận văn của Nhà xuất bản.

 

 

 

Trưởng Khoa

(đã ký)

 

PGS.TS. Cao Việt Hà