BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________

Số: 39 / KHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển chọn Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện  năm 2021

do Dự án Việt Bỉ tài trợ

 

        Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đại học thể chế giữa Học Viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và các trường đại học khối Pháp ngữ (Bỉ) và dưới sự tài trợ của Tổ chức ARES –CCD, Dự án Việt Bỉ xin thông báo tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cho năm 2021.

I.    Hạng mục tuyển chọn:

- Đối tượng: Đề tài nghiên cứu khoa học của các khoa trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Tổng mức tài trợ tối đa: 1.000 EUR /đề tài.

- Thời gian thực hiện: 07 tháng (đến 31/12/2021)

II. Tiêu chí ưu tiên khi lựa chọn đề tài:

-Thuyết minh đề tài viết theo đúng mẫu quy định, đầy đủ các mục và có giải trình kinh phí cụ thể.

- Người tham gia thực hiện đề tài:

+ 01 cán bộ chủ trì (dưới 35 tuổi)

+ Thành viên tham gia không quá 3 thành viên

+ Nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu (3-5 SV)

- Kinh phí: 1.000 Euro (tương đương với số tiền việt nam đồng quy đổi tại thời điểm cấp kinh phí khoảng 26 triệu đồng ) (Không hỗ trợ tiền công lao động)

Hồ sơ gồm:  - Danh mục đề tài (theo mẫu gửi kèm)

                      - 01 bản thuyết minh gốc + 07 bản photo/đề tài (mẫu kèm theo)

                      - Chứng minh thư photo

Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00, ngày 5/4/2021 (thứ 6)

Địa chỉ:  Phòng 222, nhà hành chính

Điện thoai: 04. 62617757

Mail.qplkh@vnua.edu.vn  hoặc vtbinh@vnua.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu VT, KHCN.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Đã ký)

Lê Huỳnh Thanh Phương