HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Số: /TB-QLĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

 V/v thẩm định và thu luận văn cao học đợt 1 năm 2021

Khoa Quản lý đất đai thông báo lịch thẩm định luận văn đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Thẩm định chất lượng luận văn:

 - Lịch thẩm định tại các tiểu ban: 17-25/4/2021. Buổi sáng: 8h, buổi chiều: 13h30.

2. Yêu cầu đối với học viên:

- Học viên hoàn thiện luận văn và đóng thành quyển, không đóng bìa bóng kính/nilon (số lượng do Bộ môn/Tiểu ban quyết định).

- Đối với những đề tài có điều tra số liệu sơ cấp, yêu cầu học viên mang đầy đủ phiếu điều tra đến cho Bộ môn/Tiểu ban kiểm tra vào ngày thẩm định.

3. Sau khi tổ chức thẩm định luận văn, đề nghị các Bộ môn/Tiểu ban chuyên môn nộp biên bản thẩm định luận văn; Hạn nộp: chậm nhất  vào ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Lưu ý: Đề nghị các Tiểu ban chuyên môn rà soát chính xác họ tên học viên, tên đề tài ở các văn bản (biên bản thẩm định, nhận xét của giáo viên hướng dẫn và danh sách học viên thẩm định luận văn đạt yêu cầu) phải trùng khớp. Tên đề tài ở các văn bản này là tên chính thức của luận văn để làm hồ sơ bảo vệ cho học viên.

4. Thẩm định format luận văn: Học viên in 01 cuốn luận văn và kèm theo Biên bản giải trình sửa chữa luận văn có chữ ký của thầy hướng dẫn và trưởng bộ môn (có mẫu) nộp tại phòng Trợ lý vào ngày 16 tháng 5 năm 2021.

5. Học viên hoàn tất thủ tục bảo vệ vào ngày 20/5/2021, gồm:

a. 05 quyển luận văn chính thức và quyển luận văn được Trợ lý sửa format kèm theo bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn;

b. 01 lý lịch khoa học (có dấu của cơ quan công tác hoặc địa phương) (theo mẫu);

c. 01 đơn xin bảo vệ luận văn;     

d. Bản nhận xét thực tập đề tài luận văn (theo mẫu)

e. Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp đại học (chỉ photo 1 mặt có tên, mặt bìa không photo);

f. Bản photo công chứng chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 (lấy tại bàn 5 Ban Quản lý đào tạo)

6. Dự kiến thời gian bảo vệ luận văn: 12-13/6/2021.

Nơi nhận:

- Các tiểu ban chuyên môn; học viên K28B,C,D,E,F,H

- Lưu VP khoa, TTLH(3).

 

Trưởng Khoa

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Cao Việt Hà