HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 78 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Ngày hội việc làm Đài Loan trực tuyến năm 2020

 

Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tổ chức Ngày hội việc làm nhằm tuyển dụng nhân lực cho các doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại Việt Nam.

Tiêu đề: Hoạt động thu hút nhân tài Việt Nam.

Hình thức tổ chức: Trực tuyến (website: http://careers4u.tw/vietnam).

Thời gian: Ngày 01-22/11/2020

Số lượng tuyển dụng: 70 người.

Lĩnh vực tuyển dụng: Thông tin, điện tử, hệ thống định vị GPS, hóa chất và chế tạo cơ khí chính xác v.v...

Đăng ký dự tuyển: Sinh viên chuẩn bị CV, mở website trên để “Đăng ký” (Sign up), sau đó “Đăng nhập” (Sign in) và gửi CV của mình lên hệ thống.

Liên hệ giải đáp thông tin: Phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam: Tầng 20A, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: + 84-24-3833-5501 ext. 8458~8459;  Fax:+84-24-3226-2114, Email: tweduvn@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long