HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Quản lý đất đai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:        /TB-QLDD                             Hà Nội, ngày   12   tháng  12  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kê hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp bổ sung kỳ 1 năm học 2020-2021

 

Khoa Quản lý đất đai xin thông báo kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp bổ sung học kỳ I năm học 2020 – 2021 cho sinh viên như sau:
Hoàn thiện đề cương Khoá luận
BM tổng hợp danh sách tên đề tài nộp về Khoa trước ngày 21/12/2020.
Sinh viên lấy giấy giới thiệu về địa phương trong khoảng thời gian 21-25/12/2020 (gặp thầy Tuấn, văn phòng khoa Quản lý đất đai).
Thời gian làm Khoá luận/Chuyên đề:
14/12/2020 - 17/4/2021
Kết thúc thực tập, những sinh viên có giấy giới thiệu về địa phương thực tập cần có giấy xác nhận của địa phương đóng cùng với quyển KLTN (nộp 02 quyển cho bộ môn chủ quản).
Bộ môn nộp kết quả chấm Khoá luận cho Khoa trước ngày 26/4/2021
Thi tốt nghiệp/ Báo cáo khóa luận (dự kiến) 13-14/5/2021

Đề nghị Sinh viên và giáo viên hướng dẫn có tên trong danh sách kèm theo  thực hiện nghiêm túc, đúng hạn.

                                                                                                       KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                     PHÓ TRƯỜNG KHOA

                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                              Trần Quốc Vinh