Khoa Quản lý đất đai thông báo kế hoạch thực hiện khóa luận cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2020 -2021 như sau:

Thời gian Sinh viên gặp GV hướng dẫn: Từ 05/4/2021-  15/4/2021  sinh viên  liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn, chọn tên đề tài và làm đề cương nghiên cứu.
Hoàn thiện đề cương Khoá luận/Chuyên đề: 
BM tổng hợp danh sách tên đề tài về Khoa trước ngày 16/4/2021
Sinh viên lấy giấy giới thiệu về địa phương trong khoảng thời gian 05/4/2021-  15/4/2021  (gặp thầy Tuấn - Văn phòng Khoa).
Thời gian làm Khoá luận/Chuyên đề: 05/4/2021 - 16/8/2021
Kết thúc thực tập, những sinh viên có giấy giới thiệu về địa phương thực tập cần có giấy xác nhận của địa phương đóng cùng với quyển KLTN
(nộp 02 quyển cho bộ môn chủ quản)

Thi tốt nghiệp/ Báo cáo khóa luận (dự kiến) 6-10/9/2021

Đề nghị Sinh viên và giáo viên có tên trong danh sách kèm theo   thực hiện nghiêm túc, đúng hạn.

                                                                                             KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                            PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                             Trần Quốc Vinh