Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, căn cứ theo thông báo số 810/TB-HVN về việc tiếp tục triển khai học tập online từ ngày 17-23/05/2021. Vì vậy, Khoa Tài Nguyên và Môi trường (Khoa Quản lý đất đai cũ) yêu cầu sinh viên đánh giá online hoạt động giảng dạy của giảng viên các học phần thực hành, thực tập qua đường link https://bit.ly/3ogN3ml

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện!

 Xin chân thành cảm ơn

                                                                                                                                  Phó trưởng khoa

                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                           PGS.TS. Trần Quốc Vinh