Phát triển khoa học và công nghệ luôn được khẳng định vai trò và vị thế trong phát triển quốc gia. Đối với các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu khoa học là xương sống, là động lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục và vị thế của cơ sở giáo dục đào tạo. Theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học bao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý khoa học; Xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng.

Được thành lập từ năm 1976, Khoa Quản lý đất đai là cơ sở đầu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quản lý đất đai của Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Khoa Quản lý Đất đai còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần cho sự phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ngành Tài nguyên Môi trường của đất nước. Với định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực, Khoa Quản lý Đất đai đã thực hiện đào tạo thông qua việc gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, quan tâm xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu (NNC) mạnh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa Quản lý Đất đai trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0, sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của thị trường khoa học và công nghệ (sau khi thực hiện luật KHCN, Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi năm 2013) nơi chỉ có các sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng được chấp nhận; Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và phong trào khởi nghiệp ngành trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với nhu cầu công nghệ mới, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp ngày càng tăng…Do vậy, việc hoàn thiện, đẩy mạnh sự liên kết trong hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra sản phẩm khoa học đáp ứng nhu cầu của xã hội là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh, khai thác và phát huy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ được đào tạo có năng lực và trình đô. Nghị quyết của Chi bộ Khoa đã đề ra mục tiêu quan tâm xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện các kết quả nghiên cứu gắn với thực tiễn của ngành Quản lý Đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật tài nguyên nước. Xác định hướng nghiên cứu là khâu quyết định đến sự thành công của nhóm nghiên cứu, các hướng nghiên cứu của Khoa bám sát được định hướng nghiên cứu của Học viện, của ngành. Căn cứ Quyết định số 4177/QĐ-HVN ngày 24/12/2015 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, Giám đốc Học viện đã ra Quyết định thành lập 02 nhóm nghiên cứu chuyên sâu tại Khoa Quản lý đất đai

Nhóm 1:  Nhóm Quy hoạch không gian lãnh thổ sử dụng đất đai và môi trường

1. Nhân sự nhóm nghiên cứu

Trưởng nhóm: PGS. TS. Nguyễn Quang Học  

Thư ký: PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

Bộ môn Quy hoạch

2

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

Bộ môn Quy hoạch

3

PGS. TS. Đỗ Thị Tám

Bộ môn Quy hoạch

4

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Bộ môn Quy hoạch

5

TS. Quyền Thị Lan Phương

Bộ môn Quy hoạch

6

ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba

Bộ môn Quy hoạch

7

ThS. Vũ Thị Thu

Bộ môn Quy hoạch

8

ThS. Nguyễn Quang Huy

Bộ môn Quy hoạch

9

PGS.TS. Trần Trọng Phương

Bộ môn Trắc địa bản đồ

10

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

Bộ môn Hệ thống thông tin đất

2. Hướng nghiên cứu

Quy hoạch sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu;

Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trương trong điều kiện biến đổi khí hậu;

Đánh giá hiệu quả bố trí sử dụng đất (Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp) trong điều kiện biến đổi khí hậu;

Quy hoạch đô thị, nông thôn mới và phát triển nông nghiệp nông thôn;

Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai;

Quy hoạch sử dụng đất các cấp. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất các cấp;

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất;

Ứng dụng hệ thống thôn tin trong quy hoạch và quản lý sử dụng đất: Ứng dụng ALES trong đánh giá đất; ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý sử dụng đât; xây dựng mô hình hiện đại hoá hệ thống địa chính;

Đánh giá tiềm năng và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu;

Xác định chỉ tiêu và cơ cấu sử dụng đất hợp lý trong quy hoạch sử dụng đất;

Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch môi trường và chính sách đất đai của vùng lãnh thổ.

Nhóm 2: Nhóm Nghiên cứu Quản lý tổng hợp tài nguyên đất, nước và dinh dưỡng cây trồng 

1. Nhân sự nhóm nghiên cứu

Trưởng nhóm: PGS.TS. Cao Việt Hà    

Thư ký: TS. Nguyễn Thu Hà


STT

Họ và tên

Đơn vị

1

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

Bộ môn Khoa học đất

2

PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

Bộ môn Khoa học đất

3

PGS.TS. Phan Quốc Hưng

Bộ môn Khoa học đất

4

PGS.TS. Cao Việt Hà

Bộ môn Khoa học đất

5

TS. Luyện Hữu Cử

Bộ môn Khoa học đất

6

ThS. Hoàng Quốc Việt

Bộ môn Khoa học đất

7

ThS.Nguyễn Thị Lan Anh

Bộ môn Nông hóa

8

PGS.TS. Nguyễn Như Hà

Bộ môn Nông hóa

9

TS. Nguyễn Thu Hà

Bộ môn Nông hóa

10

ThS.Nguyễn Văn Thao

Bộ môn Nông hóa

11

TS. Nguyễn Duy Bình

Bộ môn Tài nguyên nước

12

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

Bộ môn Tài nguyên nước

13

TS. Ngô Thị Dung

Bộ môn Tài nguyên nước

14

PGS.TS. Hoàng Thái Đại

Bộ môn Tài nguyên nước

15

ThS.Nguyễn Thị Giang

Bộ môn Tài nguyên nước

16

TS. Ngô Thanh Sơn

Bộ môn Tài nguyên nước

17

ThS.Vũ Thị Xuân

Bộ môn Tài nguyên nước

2. Hướng nghiên cứu

Phân loại đất theo FAO – UNESCO-WRB;

Đánh giá đất theo FAO (đánh giá hiệu quả, đánh giá tiềm năng đất đai… );

Đánh giá thoái hóa đất;

Đánh giá chất lượng đất nông nghiệp;

Đánh giá ô nhiễm đất nông nghiệp;

Xây dựng bản đồ đất, bản đồ Nông hóa, bản đồ thoái hóa đất;

Xác định giải pháp phục hồi đất bị thoái hóa;

Xây dựng các mô hình sử dụng đất nông nghiệp vùng ven đô;

Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu;

Nghiên cứu giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ đất nông nghiệp.;

Quản lý đất, nước, dinh dưỡng phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao;.

Nghiên cứu xói mòn đất;

Quản lý chất lượng nước của các lưu vực sông;

Kết hợp quản lý nước và dinh dưỡng cây trồng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp;

Sử dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên đất và nước trên quy mô lưu vực;

Tác động của biến đổi khí hậu đến quản lý và sử dụng nước trên các lưu vực sông;

Đánh giá trữ lượng nguồn nước mặt, nước ngầm phục vụ sản xuất nông nghiệp;

Tác động của các loại hình sử dụng đất đến nhu cầu sử dụng nước trong nông nghiệp;

Tác động của sử dụng đất đến quy hoạch hệ thống tưới tiêu;

 Kỹ thuật và quản lý tưới. Các phương pháp tưới, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho cây trồng;.

Đánh giá tác động của các hệ thống thủy lợi, tác động của các loại hình sử dụng đất đến chất lượng nước của các lưu vực; 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các hệ thống thủy nông, các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn;

Các mô hình sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản;

Nghiên cứu sản xuất các loại phân bón mới cho cây trồng;

Nghiên cứu dung dịch dinh dưỡng phục vụ công nghệ trồng cây không đất;

Xây dựng mới và cải tiến các quy trình bón phân cho một số cây trồng;

Xử lý chất thải nông nghiệp và chế biến các sản phẩm phân và giá thể hữu cơ.KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ