Sơ đồ tổ chức

Tổng số CBCNV:  58 người

Trong đó có:

+ Nhà giáo ưu tú: 02

+ GV, tiến sĩ:11

+ Giáo sư, tiến sĩ: 01

+ Thạc sĩ:23

+ Phó giáo sư, tiến sĩ: 14

+ Đại học: 05

+ GVC, tiến sĩ: 04

+ KTV: 01

 Số cán bộ có trình độ trên đại học chiếm 88%, số cán bộ trẻ chiếm trên 60% 

 

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ