STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Hướng đề tài

Ngành

I

Bộ môn Quy hoạch đất đai

 

 

 

1

TS. Nguyễn Quang Học

Bộ môn QHĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã, huyện

QLĐĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn

QLĐĐ

Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất

QLĐĐ

Đánh giá và đề xuất xử lý rác thải trên địa bàn huyện

QLĐĐ

Đánh giá quản lý sử dụng đất rác thải trên địa bàn xã

QLĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất trong xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

Quy hoạch không gian cảnh quan khu trung tâm cấp xã

QLĐĐ

Quy hoạch định giá đất

QLĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia của cộng đồng

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn huyện

QLĐĐ

Ứng dụng mô hình toán trong dự báo nhu cầu sử dụng đất đai

QLĐĐ

Đánh giá quản lý và quy hoạch xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

.Đánh giá ảnh hưởng của phương án quy hoạch đến giá đất trên địa bàn xã

QLĐĐ

Đánh giá hiệu quả loại hình sử dụng đất.

QLĐĐ

2

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Bộ môn QHĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã

QLĐĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã

QLĐĐ

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn

QLĐĐ

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

Quy hoạch không gian cảnh quan khu trung tâm cấp xã

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn huyện

QLĐĐ

Ứng dụng mô hình toán trong dự báo nhu cầu sử dụng đất đai

QLĐĐ

Xác định yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất

QLĐĐ

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất cấp xã, huyện.

QLĐĐ

3

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Bộ môn QHĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất xã, huyện

QLĐĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện

QLĐĐ

Ứng dụng mô hình toán trong dự báo nhu cầu sử dụng đất đai

QLĐĐ

Đánh giá hiệu quả loại hình sử dụng đất.

QLĐĐ

4

TS. Quyền Thị Lan Phương

Bộ môn QHĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất xã, huyện

QLĐĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn

QLĐĐ

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

Quy hoạch không gian cảnh quan khu trung tâm cấp xã

QLĐĐ

5

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

Bộ môn QHĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất xã, huyện

QLĐĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn

QLĐĐ

Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất

QLĐĐ

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện

QLĐĐ

Đánh giá ảnh hưởng của phương án quy hoạch đến giá đất trên địa bàn xã, huyện

QLĐĐ

Đánh giá hiệu quả loại hình sử dụng đất.

QLĐĐ

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện.

QLĐĐ

6

ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba

Bộ môn QHĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất xã, huyện

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện

QLĐĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

7

ThS. Vũ Thị Thu

Bộ môn QHĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất xã, huyện

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện

QLĐĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

8

ThS. Nguyễn Quang Huy

Bộ môn QHĐĐ

Quy hoạch sử dụng đất xã, huyện

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện

QLĐĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

II

Bộ môn Trắc địa bản đồ

 

 

 

1

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời

Bộ môn TĐBĐ

Thiết kế và thi công lưới địa chính phục vụ thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

Thiết kế thi công lưới khống chế đo vẽ phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất cấp xã, huyện.

QLĐĐ

Đánh giá tình hình đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp xã, huyện

QLĐĐ

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý hồ sơ địa chính cấp xã;

QLĐĐ

Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QLĐĐ

Nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và GIS đánh giá biến động đất đai

QLĐĐ

2

PGS.TS. Trần Trọng Phương

Bộ môn TĐBĐ

Đánh giá tình hình quản lý đất đô thị trên địa bàn phường, thị xã, quận, thành phố….

QLĐĐ

Đánh giá tình hình đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

Thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai từ nguồn dữ liệu bản đồ nền (cấp xã)

QLĐĐ

Tác động của quá trình đô thị hóa và những giải pháp cho vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn….

QLĐĐ

Tác động của chính sách giao đất ổn định lâu dài và các quyền sử dụng đất địa bàn huyện ….

QLĐĐ

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý hồ sơ địa chính cấp xã, phường…

QLĐĐ

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đất đô thị tại địa bàn (cấp phường, thị xã, quận, thành phố...)

QLĐĐ

Xây dựng bản đồ HTSDĐ cấp xã phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai

QLĐĐ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã, huyện….

QLĐĐ

Ứng dụng phần mềm Famis thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 cấp xã, phường….

QLĐĐ

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã….

QLĐĐ

Đo đạc, trích đo bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất

QLĐĐ

Ảnh hưởng của đô thị hóa đến lao động việc làm của người dân khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã….

QLĐĐ

Thực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị trên địa bàn…

QLĐĐ

3

TS. Phan Văn Khuê

Bộ môn TĐBĐ

Thiết kế và thi công lưới địa chính phục vụ công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

Thiết kế thi công lưới khống chế đo vẽ phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

Đo đạc, trích đo bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng

QLĐĐ

Xây dựng bản đồ HTSDĐ cấp xã phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai

QLĐĐ

Xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

Thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai từ nguồn dữ liệu bản đồ nền

QLĐĐ

Xây dựng kế hoạch và lập phương án cắm mốc theo thiết kế của dự án

QLĐĐ

Xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã

QLĐĐ

4

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Bộ môn TĐBĐ

Thiết kế và thi công lưới địa chính phục vụ thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

Thiết kế thi công lưới khống chế đo vẽ phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất

QLĐĐ

Đánh giá tình hình đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

QLĐĐ

Thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

6. Hiện chỉnh bản đồ địa chính

QLĐĐ

7. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ lớp phủ

QLĐĐ

8. Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám thành lập bản đồ biến động sử dụng đất, Bản đồ biến động lớp phủ

QLĐĐ

5

ThS. Nguyễn Đình Trung

Bộ môn TĐBĐ

1. Thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

2. Thành lập bản đồ địa hình

QLĐĐ

3.Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QLĐĐ

4. Thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý đất đai

QLĐĐ

5. Thiết kế mô hình chi tiết khu trung tâm xã phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới

QLĐĐ

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai

QLĐĐ

7. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã

QLĐĐ

8. Đánh giá tình hình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp huyện

QLĐĐ

9. Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai

QLĐĐ

10. Thiết kế mặt bằng chi tiết khu dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai

QLĐĐ

6

ThS. Nguyễn Đức Lộc

Bộ môn TĐBĐ

1. Thiết kế và thi công lưới địa chính phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính

QLĐĐ

2. Đo đạc thành lập bản đồ địa chính

QLĐĐ

3. Ứng dụng phần mềm biên tập bản đồ hiện trạng, bản đồ địa chính

QLĐĐ

4. Ứng dụng tư liệu ảnh Viễn thám thành lập bản đồ chuyên đề

QLĐĐ

III

Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai

 

 

 

1

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

Bộ môn HHTTĐ

1. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất cấp xã, huyện.

QLĐĐ

2. Đánh giá tình hình đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp xã, huyện

QLĐĐ

3. Ứng dụng phần mềm FAMIS, Cesmap thành lập bản đồ địa chính cấp xã

QLĐĐ

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý hồ sơ địa chính cấp xã;

QLĐĐ

5. Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám xây dựng bản đồ chuyên đề cấp huyện

QLĐĐ

6. Nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và GIS đánh giá biến động đất đai

QLĐĐ

7.Ứng dụng GIS xây dựng CSDL phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới cấp xã.

QLĐĐ

8. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cấp xã, huyện

QLĐĐ

2

PGS.TS. Lê Thị Giang

Bộ môn HHTTĐ

1. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất cấp xã, huyện.

QLĐĐ

2. Đánh giá tình hình đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp xã, huyện

QLĐĐ

3. Ứng dụng GIS trong định giá đất cấp xã

QLĐĐ

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý hồ sơ địa chính cấp xã; quản lý thông tin bất động sản

QLĐĐ

5. Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám xây dựng bản đồ chuyên đề cấp huyện

QLĐĐ

6. Nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và GIS đánh giá biến động đất đai

QLĐĐ

7.Ứng dụng GIS xây dựng CSDL phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới cấp xã.

QLĐĐ

8. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cấp xã, huyện

QLĐĐ

9. Ứng dụng GIS đánh giá tác động của mực nước biển dâng đến sản xuất nông nghiệp

QLĐĐ

3

TS. Phạm Văn Vân

Bộ môn HHTTĐ

1. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất cấp xã, huyện.

QLĐĐ

2. Đánh giá tình hình đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp xã, huyện

QLĐĐ

3. Ứng dụng GIS trong định giá đất cấp xã

QLĐĐ

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý hồ sơ địa chính cấp xã; quản lý thông tin bất động sản

QLĐĐ

5.Ứng dụng GIS xây dựng CSDL phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới cấp xã.

QLĐĐ

6. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cấp xã, huyện

QLĐĐ

7. Ứng dụng phần mềm FAMIS, Cesmap thành lập bản đồ địa chính cấp xã

QLĐĐ

8.Ứng dụng GIS xây dựng CSDL phục vụ công tác quản lý đất đai

QLĐĐ

4

TS. Phạm Quý Giang

Bộ môn HHTTĐ

1 Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp xã/huyện...

QLĐĐ

1. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch nông thôn mới đến năm 2020 xã ......

QLĐĐ

2. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ thị trường bất động sản

QLĐĐ

3. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu đất nông nghiệp xã/huyện ....

QLĐĐ

4. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa xã/huyện

QLĐĐ

5. Ứng Dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai xã/huyện...

QLĐĐ

6.Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất

QLĐĐ

7. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phân vùng giá đất trên địa bàn xã/huyện...

QLĐĐ

8. Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ .... tại xã

QLĐĐ

9.Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai

QLĐĐ

10. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng, địa hình

QLĐĐ

11.Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất ngập nước

QLĐĐ

5

ThS. Nguyễn Đức Thuận

Bộ môn HHTTĐ

1. Thiết kế và thi công lưới địa chính cấp I,II phục vụ công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính cấp xã

QLĐĐ

2. Thiết kế thi công lưới khống chế đo vẽ bằng công nghệ GPS (toàn đạc điện tử) phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính cấp xã

QLĐĐ

3. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất cấp xã, huyện.

QLĐĐ

4. Đánh giá tình hình đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp xã, huyện

QLĐĐ

5. Ứng dụng phần mềm FAMIS, Cesmap thành lập bản đồ địa chính cấp xã

QLĐĐ

6. Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám xây dựng bản đồ chuyên đề cấp huyện

QLĐĐ

7. Nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và GIS đánh giá biến động đất đai

QLĐĐ

IV

Bộ môn Quản lý đất đai

 

 

 

1

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

Bộ môn QLĐĐ

1. Đánh giá thực trạng bồi thường giải phóng mặt bằng.

QLĐĐ

2. Đánh giá vai trò hoạt động của VPĐK quyền sử dụng đất.

QLĐĐ

3. Đánh giá thực trạng giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất.

QLĐĐ

4. Đánh giá thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất.

QLĐĐ

5. Đánh giá thực trạng định giá đất và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

QLĐĐ

6. Tìm hiểu công tác quản lý tài chính về đất đai cấp huyện.

QLĐĐ

7. Đánh giá thực hiện các quyền sử dụng đất.

QLĐĐ

8. Thực trạng hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất.

QLĐĐ

2

TS. Phạm Phương Nam

Bộ môn QLĐĐ

1. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã/quận.

QLĐĐ

2. Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính tại địa bàn cấp huyện/cấp xã.

QLĐĐ

3. Đánh giá hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã/quận.

QLĐĐ

4. Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã/quận.

QLĐĐ

5. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện/tỉnh.

QLĐĐ

6. Thực trạng quản lý sử dụng đất đai các tổ chức trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã/quận.

QLĐĐ

7. Đánh giá tác động của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người bị thu hồi đất trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã/quận.

QLĐĐ

8. Thực trạng công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn cấp huyện/cấp xã.

QLĐĐ

9. Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã/quận.

QLĐĐ

10. Thực trạng công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã/quận.

QLĐĐ

3

PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền

Bộ môn QLĐĐ

1. Đánh giá thực trạng bồi thường giải phóng mặt bằng.

QLĐĐ

2. Đánh giá vai trò hoạt động của VPĐK quyền sử dụng đất.

QLĐĐ

3. Đánh giá thực trạng giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất.

QLĐĐ

4. Đánh giá hoạt động sàn giao dịch bất động sản.

QLĐĐ

5. Đánh giá thực hiện các quyền sử dụng đất.

QLĐĐ

6. Đánh giá thực trạng định giá đất và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

QLĐĐ

7. Tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ, cấp HSĐC ở cơ sở

QLĐĐ

8. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất cấp huyện.

QLĐĐ

9. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức

QLĐĐ

4

TS. Đỗ Thị Đức Hạnh

Bộ môn QLĐĐ

1. Tìm hiểu công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết tranh chấp đất đai từ khi có Luật đất đai đến nay

QLĐĐ

2. Tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ, cấp HSĐC ở cơ sở

QLĐĐ

3. Đánh giá tình hình sử dụng đất thông qua công tác thống kê đất đai

QLĐĐ

4. Tìm hiểu việc thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất ở địa phương

QLĐĐ

5. Tìm hiểu việc thực hiện công tác đăng ký biến động tại cơ quan quản lý đất đai các cấp.

QLĐĐ

6. Tìm hiểu việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ sở.

QLĐĐ

5

TS. Nguyễn Văn Quân

Bộ môn QLĐĐ

1. Đánh giá việc thực hiện chính sách đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất

QLĐĐ

2. Tìm hiểu vai trò các trung tâm môi giới giao dịch Bất động sản trên địa bàn tỉnh, thành phố.

QLĐĐ

3. Tìm hiểu giá đấu giá quyền sử dụng đất và ảnh hưởng của giá đấu giá tới công tác QL và SD đất.

QLĐĐ

4. Tìm hiểu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở địa phương.

QLĐĐ

5. Tìm hiểu giá đất và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

QLĐĐ

6. Tìm hiểu giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án.

QLĐĐ

7. Xây dựng cơ sơ dữ liệu bất động sản phục vụ công tác chuyển nhượng bất động sản.

QLĐĐ

8. Xây dựng cơ sơ dữ liệu bất động sản phục vụ công tác quản lý tài chính về bất động sản.

QLĐĐ

9. Xây dựng cơ sơ dữ liệu giá đất tại địa phương

QLĐĐ

10. Xây dựng bản đồ giá đất của địa phương

QLĐĐ

11. Tìm hiểu công tác quản lý tài chính về đất đai cấp huyện

QLĐĐ

12. Tìm hiểu sự biến động về giá đất tại địa phương

QLĐĐ

13. Tìm hiểu vai trò của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện.

QLĐĐ

14. Tìm hiểu công tác xây dựng bảng giá đất ở địa phương.

QLĐĐ

15. Thực trạng hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất.

QLĐĐ

16. Tìm hiểu công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa phương.

QLĐĐ

17. Tìm hiểu công tác quản lý đất đai tại địa phương.

QLĐĐ

18. Tìm hiểu công tác giao đất thu hồi đất tại địa phương.

QLĐĐ

19. Tìm hiểu công tác tính thuế bất động sản tại địa phương.

QLĐĐ

Tìm hiểu hoạt động tổ chức phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh.

QLĐĐ

Tìm hiểu công tác đề bù giải phóng mặt bằng trên đia bàn thành phố Hà Tĩnh.

QLĐĐ

Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp dưới sự tác động của đô thị hóa trên địa bàn thành phố HàTĩnh

QLĐĐ

Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

QLĐĐ

6

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Bộ môn QLĐĐ

1. Tìm hiểu công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết tranh chấp đất đai từ khi có Luật đất đai đến nay

QLĐĐ

2. Tìm hiểu việc thực hiện Luật đất đai ở cấp quận, huyện trong những năm qua

QLĐĐ

3. Tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ, cấp HSĐC ở cơ sở

QLĐĐ

4. Đánh giá tình hình sử dụng đất thông qua công tác thống kê đất đai

QLĐĐ

5. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất cấp huyện.

QLĐĐ

6. Tìm hiểu vai trò của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện.

QLĐĐ

7. Tìm hiểu việc thực hiện công tác đăng ký biến động tại cơ quan quản lý đất đai các cấp.

QLĐĐ

8. Tìm hiểu việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ sở.

QLĐĐ

9. Thực trạng hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất.

QLĐĐ

7

ThS. Bùi Nguyên Hạnh

Bộ môn QLĐĐ

1. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

QLĐĐ

2. Tìm hiểu giá đất và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

QLĐĐ

3. Tìm hiểu sự biến động về giá đất tại địa phương

QLĐĐ

4. Tìm hiểu công tác quản lý tài chính về đất đai cấp huyện

QLĐĐ

5. Xây dựng cơ sơ dữ liệu bất động sản phục vụ công tác chuyển nhượng bất động sản.

QLĐĐ

6. Xây dựng cơ sơ dữ liệu bất động sản phục vụ công tác quản lý tài chính về bất động sản.

QLĐĐ

7. Xây dựng cơ sơ dữ liệu giá đất tại địa phương.

QLĐĐ

8. Xây dựng bản đồ giá đất của địa phương

QLĐĐ

8

ThS. Ngô Thị Hà

Bộ môn QLĐĐ

1. Tìm hiểu thực trạng bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

QLĐĐ

2. Tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ, cấp HSĐC ở cơ sở

QLĐĐ

9

KS. Vũ Thanh Biển

Bộ môn QLĐĐ

1. Tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ, cấp HSĐC ở cơ sở

QLĐĐ

2. Tìm hiểu vai trò của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện/thành phố/thị xã/quận.

QLĐĐ

V

Bộ môn Khoa học đất

 

 

 

1

TS. Luyện Hữu Cử

Bộ môn Khoa học đất

Đánh giá đất cấp xã theo FAO

KHĐ

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cấp huyện

KHĐ

Đánh giá tiềm năng đất đai cấp huyện (xã)

KHĐ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cấp huyện (xã)

KHĐ

Nghiên cứu chất hữu cơ trong đất

KHĐ

Đánh giá chất lượng đất nông nghiệp ở cấp huyện (xã)

KHĐ

Đánh giá đất cấp xã theo FAO

QLĐĐ

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cấp huyện

QLĐĐ

Đánh giá tiềm năng đất đai cấp huyện (xã)

QLĐĐ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cấp huyện (xã)

QLĐĐ

2

PGS.TS. Cao Việt Hà

Bộ môn Khoa học đất

Đánh giá đất cấp xã

KHĐ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất

KHĐ

Đ/g chất lượng đất sản xuất nông nghiệp

KHĐ

3

PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

Bộ môn Khoa học đất

Đánh giá những loại đất có vấn đề và giải pháp cải tạo

KHĐ

Đánh giá đất theo FAO

KHĐ

Xác định các chỉ tiêu và xây dựng bản đồ đơn vi đất đai phục vụ đánh giá đất

KHĐ

Điều tra phân loại đất theo phát sinh và FAO-UNESCO

KHĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

QLĐĐ

Đánh giá các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

QLĐĐ

Đánh giá hiện trạng sử dụng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

QLĐĐ

Đánh giá lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững

QLĐĐ

Xác định các vấn đề môi trường và giải pháp trong sử dụng đất ở nông thôn

QLĐĐ

Đánh giá sử dụng đất theo tiềm năng cho sản xuất đất nông nghiệp vùng đồi núi

QLĐĐ

4

PGS.TS. Phan Quốc Hưng

Bộ môn Khoa học đất

Đánh giá hiện trạng môi trường đất và nước khu vực ven đô thị

KHĐ

Đánh giá khả năng kết hợp với thực vật trong xử lý ô nhiễm môi trường đất của một số chủng vi khuẩn

KHĐ

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng kích thích sinh trưởng thực vật phục vụ xử lý ô nhiễm đất

KHĐ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp một số địa phương và đề ra định hướng sử dụng đất theo hướng bền vững

KHĐ

Đánh giá chất lượng đất

KHĐ

Sử dụng hệ thống phân loại độ phì nhiêu tiềm tàng của đất (The fertility capability soil classification system-FCC) xây dựng bản đồ độ phì nhiêu đất cho cấp huyện, cấp xã.

KHĐ

Quy hoạch sử dụng đất cấp xã

QLĐĐ

Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn cấp xã

QLĐĐ

Đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng đất cấp xã

QLĐĐ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững

QLĐĐ

6

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

Bộ môn Khoa học đất

Nghiên cứu chất lượng đất dưới các loại hình sử dụng đất khác nhau ở cấp huyện (xã)

KHĐ

Nghiên cứu một số tính chất của một loại đất cụ thể

KHĐ

Nghiên cứu hóa học kali của đất

KHĐ

Nghiên cứu hóa học lân của đất

KHĐ

Nghiên cứu một dạng thoái hóa đất cụ thể và đề xuất giải pháp khắc phục

KHĐ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cấp xã (huyện)

KHĐ

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cấp xã (huyện)

KHĐ

Đánh giá thích hợp đất đai thao FAO cấp xã

KHĐ

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch đất cấp xã (huyện)

QLĐĐ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cấp xã (huyện)

QLĐĐ

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cấp xã (huyện)

QLĐĐ

Đánh giá thích hợp đất đai thao FAO cấp xã

QLĐĐ

VI

Bộ môn NHTN

 

 

 

1

PGS.TS Nguyễn Như Hà

 

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất tại một địa phương

NH, KHĐ

Nghiên cứu ánh hưởng của liên tục bón phân tới hiệu lực của phân bón và tính chất đất

NH, KHĐ

Nghiên cứu ảnh hưởng của bón phân tới năng suất, chất lượng và việc hấp thu dinh dưỡng của cây ngô

NH, KHĐ

Nghiên cứu bón phân đa yếu tố chuyên dùng cho cây trồng (lúa hay ngô, đậu tương) trên đất phù sa hay đất xám bac màu

NH, KHĐ

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón, mùa vụ, đất trồng tới việc hấp thu dinh dưỡng, chất lượng sản phẩm của cây trồng ( lúa hay ngô, đậu tương)

NH, KHĐ

Nghiên cứu đánh giá độ phì nhiêu đất của một địa phương

NH, KHĐ

Nghiên cứu sử dụng bản đồ nông hóa trong điều chỉnh lượng phân bón cho cây trồng (ngô, đậu tương, lúa)

NH, KHĐ

Đánh giá thích hợp đất đai cho trồng cây tại một địa phương

NH, KHĐ

2

ThS.Nguyễn T.Lan Anh

 

Nghiên cứu các tính chất hoá học đất

NH, KHĐ

Nghiên cứu dinh dưỡng khoáng của cây trồng

NH, KHĐ

Nghiên cứu phân tích đất, cây trồng, phân bón

NH, KHĐ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa phân bón với các biện pháp kỹ thuật trồng trọt

NH, KHĐ

Nghiên cứu bón phân cho các loại cây trồng

NH, KHĐ

Nghiên cứu xử lý phế thải trong nông nghiệp, rác thải sinh hoạt làm phân bón

NH, KHĐ

3

TS Nguyễn Thu Hà

Bộ môn NHTN

Nghiên cứu phân tích đất, cây trồng, phân bón

NH, KHĐ

Đánh giá thích hợp đất đai cho trồng cây

NH, KHĐ

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất

NH, KHĐ

Nghiên cứu bón phân cho các loại cây trồng

NH, KHĐ

Nghiên cứu dinh dưỡng khoáng của cây trồng

NH, KHĐ

Nghiên cứu sử dụng giun quế trong xử lý phế thải trong nông nghiệp, rác thải sinh hoạt làm phân bón

NH, KHĐ

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ canh tác tới một số tính chất đất và năng suất cây trồng

NH, KHĐ

4

ThS Nguyễn Thành Trung

Bộ môn NHTN

Nghiên cứu mối quan hệ giữa phân bón với các biện pháp kỹ thuật trồng trọt

NH, KHĐ

Đánh giá tình hình sử dụng phân bón và thuốc BVTV

NH, KHĐ

Nghiên cứu bón phân cho các loại cây trồng

NH, KHĐ

Nghiên cứu dinh dưỡng khoáng của cây trồng

NH, KHĐ

Nghiên cứu xử lý phế thải trong nông nghiệp, rác thải sinh hoạt làm phân bón

NH, KHĐ

5

ThS Nguyễn Văn Thao

Bộ môn NHTN

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất

NH, KHĐ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa phân bón với các biện pháp kỹ thuật trồng trọt

NH, KHĐ

Nghiên cứu dinh dưỡng khoáng của cây trồng

NH, KHĐ

Đánh giá tình hình sử dụng phân bón và thuốc BVTV

NH, KHĐ

Nghiên cứu bón phân cho các loại cây trồng

NH, KHĐ

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bón phân vô cơ tới sinh trưởng phát triển của cây cà chua trồng trên vật liệu chế biến từ rơm rạ

KHĐ

Đánh giá hiệu quả của các chế phẩm sinh học dùng để ủ các phụ phẩm trong nông nghiệp

KHĐ

Nghiên cứu xử lý phế thải trong nông nghiệp, rác thải sinh hoạt làm phân bón, vật liệu trồng cây

NH, KHĐ

VII

Bộ môn Tài nguyên nước

 

 

 

1

PGS.TS. Hoàng Thái Đại

Bộ môn TNN

1. Đánh giá thực trạng và công tác định hướng dồn điền đổi thửa

QLĐĐ

2. Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng: sản xuất hàng hóa hoặc hướng sử dụng đất bền vững

QLĐĐ

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cấp xã

QLĐĐ

4. Các đề tài nghiên cứu cơ bản về vật lý đất

KHĐ

5. Nghiên cứu ảnh hưởng của quản lý tài nguyên nước đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã/huyện/tỉnh

QLĐĐ

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

Bộ môn TNN

1. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

QLĐĐ

2. Đánh giá thực trạng hệ thống thủy lợi xã… phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất

QLĐĐ

3. Hiệu quả dồn đổi đất canh tác trong quy hoạch nông thôn mới

QLĐĐ

4. Ảnh hưởng của kỹ thuật tưới đến sinh trưởng và năng suất cây trồng

NH, KHĐ

3

TS. Nguyễn Duy Bình

Bộ môn TNN

1. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm nguồn mở GIS trong quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường

QLĐĐ

2. Ứng dụng mô hình trong quản lý tài nguyên và môi trường.

QLĐĐ

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ web trong quản lý đất đai

QLĐĐ

4

ThS Vũ Thị Xuân

Bộ môn TNN

1. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

QLĐĐ, KHĐ

2. Đánh giá thực trạng hệ thống thủy lợi xã… phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất

QLĐĐ

3. Hiệu quả dồn đổi đất canh tác trong quy hoạch nông thôn mới

QLĐĐ

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của quản lý tài nguyên nước đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã/huyện/tỉnh

QLĐĐ

5

ThS. Ngô Thị Dung

Bộ môn TNN

1. Ảnh hưởng của kỹ thuật tưới đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng

NH, KHĐ

2. Ảnh hưởng của kỹ thuật tưới đến diễn biến độ ẩm đất

NH, KHĐ

6

ThS. Nguyễn Thị Giang

Bộ môn TNN

1. Đánh giá hiện trạng thủy lợi phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất

QLĐĐ

2. Hiện trạng sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

NH, KHĐ

7

TS. Ngô Thanh Sơn

Bộ môn TNN

1. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

QLĐĐ, KHĐ

2. Đánh giá thực trạng hệ thống thủy lợi xã… phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất

QLĐĐ

3. Hiệu quả dồn đổi đất canh tác trong quy hoạch nông thôn mới

QLĐĐ

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của quản lý tài nguyên nước đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã/huyện/tỉnh

QLĐĐ

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ