STT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

1

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

2

QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

3

CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH

4

KHOA HỌC ĐẤT

5

NÔNG HÓA THỔ NHƯỠNG

6

KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

 7 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 8 PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

 

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ