Enter Title

Bộ môn Trắc địa Bản đồ (Department of Geodesy - Mapping) – Khoa Quản lý đất đai

Điện thoại: 024 62617641; Email: tdbd@vnua.edu.vn


1. Giới thiệu chung

Bộ môn Trắc địa Bản đồ được thành lập theo Quyết định số 2154/QĐ-NNH, ngày 10/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) trên cơ sở tách từ Bộ môn Trắc địa Bản đồ và Thông tin Địa lý thuộc Khoa Quản lý Đất đai.

2. Chức năng nhiệm vụ

Đào tạo:  Đào tạo Đại học và Sau đại học về chuyên ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật tài nguyên nước.

 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật: :Thực hiện thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Tham gia viết đấu thầu, đề xuất các đề tài, dự án chuyển giao vào thực tiễn sản xuất như: Đo đạc thành lập bản đồ; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS, RS trong quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên; Nghiên cứu đô thị hóa và biến động sử dụng đất; Quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới và các hướng nghiên cứu liên ngành liên quan khác.

3. Danh sách cán bộ đang công tác tại bộ môn:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS.Trần Trọng Phương

Phó Trưởng Khoa,

Trưởng Bộ môn

ttphuong@vnua.edu.vn

2

TS.Phan Văn Khuê

Giảng viên

khuephanvan@gmail.com

4

TS.Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

ntthientnmt@vnua.edu.vn

5

ThS.Nguyễn Đình Trung

Giảng viên

ndtrung@vnua.edu.vn

6

TS. Phan Thành Nội

Giảng viên

phan.thanh.noi.@gmail.com

7

ThS.Nguyễn Đức Lộc

Giảng viên

nguyenducloc@vnua.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Khắc Năng

Hướng dẫn thực hành

nguyenkhacnang@vnua.edu.vn

4. Môn học giảng dạy

TT

Mã môn học

Tên môn học

Giảng viên

ĐẠI HỌC

1

QL02017

Bản đồ học

PGS.TS Trần Trọng Phương, ThS Nguyễn Đình Trung

2

QL02016

Bản đồ địa chính

PGS.TS Trần Trọng Phương, ThS Nguyễn Đình Trung

3

QL01012

Bản đồ địa hình

PGS.TS Trần Trọng Phương, ThS Nguyễn Đình Trung

4

QL01013

Bản đồ địa lý

PGS.TS Trần Trọng Phương, ThS Nguyễn Đình Trung

5

QL02021

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)

TS. Phan Thành Nội, TS. Phan Văn Khuê, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS Nguyễn Đức Lộc

6

QL02026

Trắc địa 1

TS. Phan Văn Khuê, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Phan Thành Nội, ThS Nguyễn Đức Lộc

7

QL02027

Trắc địa 2

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS Nguyễn Đức Lộc, TS. Phan Văn Khuê, TS. Phan Thành Nội

8

QL02023

Thực hành trắc địa

TS. Phan Văn Khuê, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Phan Thành Nội, ThS Nguyễn Đức Lộc

9

QL02024

Trắc địa ảnh

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Phan Thành Nội, ThS Nguyễn Đức Lộc

10

QL03083

Công nghệ đo ảnh số

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Phan Thành Nội, ThS Nguyễn Đức Lộc

11

QL02011

Công nghệ trong đo đạc địa chính

TS. Phan Văn Khuê, PGS.TS Trần Trọng Phương, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Phan Thành Nội

12

QL03085

Xử lý số liệu trắc địa

ThS Nguyễn Đức Lộc,TS. Phan Thành Nội, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Phan Văn Khuê

13

QL03082

Công nghệ thành lập bản đồ trực tuyến

ThS Nguyễn Đình Trung, PGS.TS Trần Trọng Phương, ThS Nguyễn Đức Lộc

14

QL03086

Mô hình hóa trong thành lập bản đồ

PGS.TS Trần Trọng Phương, ThS Nguyễn Đình Trung, TS. Phan Thành Nội, ThS Nguyễn Đức Lộc

CAO HỌC

1

QL07048

Quản lý địa giới hành chính

PGS.TS Trần Trọng Phương, TS Phan Văn Khuê, ThS. Nguyễn Đình Trung

2

QL06027

Phương pháp trắc địa và bản đồ trong quản lý đất đai

PGS.TS Trần Trọng Phương, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS. Nguyễn Đức Lộc

3

QL06011

Trắc địa nâng cao

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Phan Văn Khuê, TS. Phan Thành Nội

TIẾN SỸ

1

 

Công nghệ Trắc địa trong Quản lý đất đai

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, PGS.TS Trần Trọng Phương, TS. Phan Thành Nội, TS.Phan Văn Khuê

 

 

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Hướng nghiên cứu chính

     + Địa thông tin trong quản lý tài nguyên thiên nhiên;

     + Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ GPS trong thành lập các loại bản đồ;

    + Ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ GPS trong quản lý đất đai, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Ứng dụng các phương pháp trắc địa, GPS xây dựng lưới trắc địa thành lập bản đồ;

   +  Nghiên cứu biến động đất đai trong quá trình đô thị hóa.

   + Nghiên cứu ảnh hưởng chuyển đổi đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp đến vấn đến quản lý sử dụng đất

   + Các hướng liên ngành khác liên quan khác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

6. Giáo trình, bài giảng

STT

Tên giáo trình, bài giảng

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

1

Giáo trình Trắc địa

Nguyễn Khắc Thời (chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Đức Lộc, Phan Văn Khuê

Đại học Nông nghiệp

2016

2

Giáo trình Trắc địa ảnh

Nguyễn Khắc Thời (chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hiền

Đại học Nông nghiệp

2016

3

Giáo trình Hệ thống định vị toàn cầu

Đặng Nam Chinh (chủ biên), Phan Văn Khuê, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Đức Lộc

Đại học Nông nghiệp

2015

4

Giáo trình Bản đồ học

Trần Trọng Phương (chủ biên)

Đại học Nông nghiệp

2013

5

Giáo trình Viễn thám

Nguyễn Khắc Thời (chủ biên), Phạm Vọng Thành, Trần Quốc Vinh, Nguyễn Thị Thu Hiền

Đại học Nông nghiệp

2012

6

Giáo trình Bản đồ Địa hình

Trần Trọng Phương (chủ biên), Nguyễn Đình Trung

Đại học Nông nghiệp

2016

7

Giáo trình thực tập trắc địa 1

Nguyễn Khắc Thời(chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hiền

Đại học Nông nghiệp

2006

8

Giáo trình Bản đồ địa chính

Trần Trọng Phương, Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Trung

Đại học Nông nghiệp

2019

9

Bài giảng Bản đồ địa lý

Nguyễn Đình Trung

 

2013

10

Bài giảng Trắc địa nâng cao

PGS.TS Nguyễn Khắc Thời

 

2010

11

Bài giảng Quản lý địa giới hành chính

TS Trần Trọng Phương

 

2012

12

Bài giảng Phương pháp trắc địa và bản đồ trong quản lý đất đai

PGS.TS Nguyễn Khắc Thời, TS Trần Trọng Phương, TS Nguyễn Thị Thu Hiền

 

2015

13

Công nghệ trong QLĐĐ

PGS.TS Nguyễn Khắc Thời

 

2014

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ