Enter Title

Bộ môn Quy hoạch đất đai  (Land planning department) – Khoa Quản lý đất đai

Điện thoại: 024.38768215

  

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Quy hoạch thành lập năm 1976, hiện tại có 8 cán bộ, trong đó có 5 đảng viên, 3 PGS.TS, 1 TS, 4 ThS.

2. Chức năng nhiệm vụ

 + Giảng dạy: Bậc đại học đảm nhận giảng dạy 12 môn học; Bậc sau đại học giảng dạy 18 môn học, đào tạo nghiên cứu sinh 4 môn.

 + Quản lý hướng dẫn 15 nghiên cứu sinh, hàng năm quản lý hướng dẫn 60 -70 học viên cao học làm luận văn thạc sỹ

 3. Danh sách cán bộ đang công tác tại bộ môn 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TSNguyễn Quang Học

Trưởng bộ môn

nqhoc@vnua.edu.vn

2

PGS.TSĐỗ Văn Nhạ

Phó Bộ môn

dovannha@vnua.edu.vn

3

PGS.TSĐỗ Thị Tám

Giảng viên

dttam@vnua.edu.vn

4

ThS.Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

nn1ntanh78@vnua.edu.vn

5

TS.Quyền Thị Lan Phương

Giảng viên

qtlphuong@vnua.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba

Giảng viên

nkvba@vnua.edu.vn

7

ThS.Vũ Thị Thu

Giảng viên

vuthithu@vnua.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Quang Huy

Giảng viên

nguyenquanghuy@vnua.edu.vn

4. Môn học giảng dạy

STT

Mã môn học

Môn học

Giảng viên

HỆ ĐẠI HỌC

1

QL03087

Quy hoạch sử dụng đất

(Land Use Planning)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

2

QL03038

Thực hành lập đồ án quy hoạch sử dụng đất

(Project of Land Use Planning)

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba

3

QL03039

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

(Master Planning)

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

4

QL03035

Quy hoạch phát triển nông thôn

(Rural Development Planning)

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

ThS. Vũ Thị Thu

5

QL03033

Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn

(Urban and Rural Residential Planning)

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

TS. Quyền Thị Lan Phương

6

QL03034

Quy hoạch môi trường

(Environmental Planning)

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

7

QL03032

Quy hoạch cảnh quan

(Landscape Planning)

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

TS. Quyền Thị Lan Phương

8

QL03040

Quy hoạch vùng

(Regional Planning)

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba

9

QL03036

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

(Agricultural Panning)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba

10

QL03050

Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai

(Community based land management)

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

ThS. Nguyễn Quang Huy

11

QL03042

Phương pháp lập dự án đầu tư

(Investment Project Design Methods)

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba

12

QL03031

Phương pháp dự báo trong quy hoạch sử dụng đất

(Forecasting Methods in Land Use Planning)

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

 

HỆ CAO HỌC

 

1

QL07041

Quy hoạch sử dụng đất đai

(Land Use Planning)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

2

QL07042

Quy hoạch không gian

(Spatial Planning)

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

TS. Quyền Thị Lan Phương

3

QL07043

Sử dụng đất nông nghiệp

(Agricultural Land Use)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

4

QL07045

Kiến trúc cảnh quan

(Landscape Architecture)

TS. Quyền Thị Lan Phương

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

5

QL07046

Phương pháp toán trong quy hoạch sử dụng đất đai

(Mathematical Methods in Land Use Planning)

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

6

QL06015

Phân tích dự án phát triển

(Analysis of Development Projects)

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

7

QL06018

Ứng dụng phong thủy học trong QH sử dụng đất

(Application of Feng Shui in Land Use Planning)

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

TS. Quyền Thị Lan Phương

8

QL07049

Khoa học quản lý đất đai

(Scientific land management)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

9

QL07073

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

(Agricultural planning)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

10

QL07062

Quy hoạch môi trường cho phát triển bền vững

(Environmental Planning for sustainable development)

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

11

QL07085

Quản lý quy hoạch nông thôn

(Rural plan management)

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

12

QL07026

Sử dụng đất và môi trường

(Land use and environment)

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

13

QL07071

Quy hoạch phát triển không gian

(Spatial development planning)

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

TS. Quyền Thị Lan Phương

14

QL07072

Sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp

(Agricultural land use efficiency)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

15

QL07033

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

(Agricultural planning)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

16

QL06024

Phong thủy và kiến trúc cảnh quan

(Feng – shui and landscape architecture)

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

TS. Quyền Thị Lan Phương

17

QL06025

Phân tích dự án và ứng dụng trong quản lý đất đai

(Analysis project and applicationin land management)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

18

QL07083

Khoa học quản lý và ứng dụng trong quản lý đất đai

(Management science and use of land management)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

HỆ TIẾN SỸ

1

 

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

(Land Use Planning in Agriculture)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

2

 

Sử dụng đất nông nghiệp bền vững

(Sustainable Land Use in Agriculture)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

3

 

Hệ thống tự động hóa trong quy hoạch đất đai

(Automation in Land Use Planning)

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ PGS.TS. Nguyễn Văn Định

4

 

Chiến lược phát triển nông nghiệp và dự báo

(Strategical Development of Agricultural and Forecast)

PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

PGS.TS. Vũ Năng Dũng

PGS.TS. Nguyễn Quang Học PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

 

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu chính

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học lập Quy quy hoạch sử dụng đất phục vụ quản trị tốt đất đai

+ Nghiên cứu đánh giá đất và lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn mới;

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch không gian; Quy hoạch môi trường;

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) và các phương pháp toán tối ưu trong xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất;

+ Xây dựng mô hình quy hoạch chi tiết khu trung tâm phục vụ phát triển nông thôn mới;

+ Nghiên cứu mối quan hệ giữa Quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị; Quy hoạch sử dụng đất với định giá đất; Quy hoạch định giá đất hàng loạt.

+ Nghiên cứu tham vấn cộng đồng trong quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng nông thôn mới

+ Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu; Quy hoạch sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu

+ Đánh giá tiềm năng và định hướng sử dụng đất bền vững.

6. Giáo trình bài giảng

 

 

TT

Tên giáo trình, bài giảng

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

1

Quy hoạch sử dụng đất

Đoàn Công Quỳ(chủ biên), Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học, Đỗ Thị Tám

NXB Nông Nghiệp, Hà Nội

2006

2

Quy hoạch phát triển nông thôn

Vũ Thị Bình (chủ biên), Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ

NXB Nông Nghiệp, Hà Nội

2006

3

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

Nguyễn Thị Vòng (chủ biên), Vũ Thị Bình, Đỗ Văn Nhạ

NXB Nông Nghiệp, Hà Nội

2008

4

Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn

Vũ Thị Bình (chủ biên), Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan Phương

NXB Nông Nghiệp, Hà Nội

2008

5

Quy hoạch môi trường

Nguyễn Thị Vòng (chủ biên), Nguyễn Quang Học, Đỗ Thị Tám, Đỗ Văn Nhạ

NXB Nông Nghiệp, Hà Nội

2016

6

Upland Natural Resource and Social Ecological systems in Northern Vietnam

Đỗ Văn Nhạ và cộng sự

Elsevier

2016

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ