Bộ môn Quản lý đất đai – Khoa Quản lý đất đai

Điện thoại: 024.38768216

Email:  bmqldd.vnua@gmail.com

 

 

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Quản lý Đất đai tiền thân là Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Ruộng đất được thành lập cùng với khoa Quản lý Ruộng đất (tháng 10 năm 1976), nay là khoa Quản lý Đất đai, đến năm 1994 được tách thành hai bộ môn là bộ môn Quy hoạch Đất đai và bộ môn Quản lý Đất đai. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, bộ môn đã tham gia đào tạo cho đất nước rất nhiều công chức, viên chức ngành quản lý đất đai ở tất cả các trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. Các cán bộ, giảng viên trong bộ môn đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ. Hiện tại bộ môn có 2 PGS,TS,  3 GVC.TS, 1 TS, 3 ThS và 1 KS, góp phần tích cực trong việc tạo dựng thương hiệu ngành quản lý đất đai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn đang đào tạo chuyên ngành, Quản lý bất động sản, Quản lý đất đai ở các bậc: đại học, thạc sỹ và tiến sỹ, đảm nhận giảng dạy 23 môn học bao gồm 14 môn học bậc đại học, 7 môn học bậc cao học và 2 môn học bậc tiến sỹ

 Bộ môn tiến hành các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về đất đai, Đăng ký thống kê đất đai, Định giá đất, Quản lý Bất động sản, Các hệ thống thuế bất động sản, Giao đất thu hồi đất, Quản lý sàn giao dịch bất động sản, Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, Canh tác bền vững trên đất dốc, Phát triển bền vững về môi trường trong sử dụng đất nông nghiệp.

3. Danh sách cán bộ đang công tác tại bộ môn 

 

4. Môn học giảng dạy 

T

Môn học

Giảng viên

HỆ ĐẠI HỌC

1

Quản lý nhà nước về đất đai

Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thanh Biển, Phạm Phương Nam

2

Thanh tra đất

Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thanh Biển

3

Đăng ký thống kê đất đai

Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thanh Biển

4

Thị trường bất động sản

Nguyễn Văn Quân, Phạm Phương Nam, Phan Thị Thanh Huyền, Bùi Lê Vinh

5

Giao đất, thu hồi đất

Phan Thị Thanh Huyền, Phạm Phương Nam, Ngô Thị Hà

6

Quản lý sàn giao dịch bất động sản

Phạm Phương Nam, Phan Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Hà, Bùi Lê Vinh

7

Thuế bất động sản

Nguyễn Văn Quân, Hồ Thị Lam Trà, Bùi Nguyên Hạnh

8

Tư vấn đầu tư BĐS

Nguyễn Văn Quân, Hồ Thị Lam Trà, Bùi Nguyên Hạnh

9

Quản lý đất đô thị

Đỗ Thị Đức Hạnh, Phạm Phương Nam, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thanh Biển

10

Quản trị bất động sản

Phạm Phương Nam, Phan Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Hà

11

Đàm phán trong kinh doanh bất động sản

Nguyễn Văn Quân, Phan Thị Thanh Huyền, Bùi Nguyên Hạnh

12

Định giá đất

Nguyễn Văn Quân, Hồ Thị Lam Trà, Bùi Nguyên Hạnh

13

Định giá bất động sản

Nguyễn Văn Quân, Hồ Thị Lam Trà, Phan Thị Thanh Huyền, Bùi Nguyên Hạnh

14

Bồi thường giải phóng mặt bằng

Phạm Phương Nam, Phan Thị Thanh Huyền

HỆ THẠC SỸ

1

Tài chính về đất đai

Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân, Phạm Phương Nam

2

Hệ thống pháp luật về quản lý đất đai và thị trường bất động sản

Phạm Phương Nam, Đỗ Thị Đức Hạnh.

3

Hệ thống quản lý đất đai phát triển

Nguyễn Thanh Trà, Phan Thị Thanh Huyền

4

Quản lý thị trường bất động sản

Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Văn Quân, Phan Thị Thanh Huyền.

5

Môi trường và phát triển bền vững

Hồ Thị Lam Trà, Đỗ Thị Đức Hạnh.

6

Bảo vệ môi trường trong sử dụng đất

Hồ Thị Lam Trà, Đỗ Nguyên Hải, Bùi Lê Vinh

7

Phân tích chính sách đất đai

Nguyễn Văn Quân, Phan Thị Thanh Huyền, Hồ Thị Lam Trà, Đỗ Thị Đức Hạnh

HỆ TIẾN SỸ

1

Hệ thống quản lý đất đai tổng hợp

Nguyễn Thanh Trà, Hồ Thị Lam Trà, Phạm Phương Nam, Đỗ Thị Đức Hạnh

2

Cơ sở xây dựng và hoàn thiện chính sách đất đai

Nguyễn Thanh Trà, Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân, Phan Thị Thanh Huyền


 5. Hoạt động Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

+ .Quản lý sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường;

+  Quản lý sử dụng đất xen kẹt, đất công ích;

+  Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính; quản lý biến động đất đai;

+ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, tranh chấp đất đai;

+  Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

+ Hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai,

+  Hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất;

+  Tình hình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

+ Biến động giá đất, bất động sản và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, bất động sản;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai;

+ Xây dựng bản đồ giá đất, bất động sản, mô hình định giá đất, bất động sản;

+  Công tác quản lý tài chính về đất đai và giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa. công nghiệp hóa, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đến nông nghiệp, nông thôn;

+ Tác động của chính sách đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội

+ Ảnh hưởng của quá trình tích tụ đất đai đến phát triển kinh tế xã hội;

+  Hoạt động kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản (môi giới, tư vấn, quản lý, đấu giá, định giá, quảng cáo và quản lý sàn giao dịch bất động sản).

6. Giáo trình, bài giảng

STT

Tên giáo trình, bài giảng

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Giáo trình Thị trường bất động sản

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà, TS. Nguyễn Đình Bồng

NXB Nông nghiệp

2005

2

Giáo trình Định giá đất

PGS. TS. Hồ Thị Lam Trà, ThS. Nguyễn Văn Quân

NXB Nông nghiệp

2006

3

Giáo trình Thanh tra đất

TS. Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hương

NXB Nông nghiệp

2017

4

Giá đất, tài chính về đất đai. Cơ sở lý luận và thực tiễn

PGS.Hồ Thị Lam Trà, Ths. Đoàn Ngọc Phương, TS. Phan Văn Thọ, PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền, Ths. Bùi Nguyên Hạnh, Ths. Đỗ Tiến Thuấn

NXB Nông nghiệp

2016

5

Bài giảng Định giá đất

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, TS. Nguyễn Văn Quân, ThS. Bùi Nguyên Hạnh.

 

2018

6

Bài giảng Thị trường bất động sản

TS. Nguyễn Văn Quân, TS. Phạm Phương Nam, PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền, TS. Bùi Lê Vinh.

 

2018

7

Bài giảng Quản lý‎hành chính về đất đai

TS. Đỗ Thị Đức Hạnh, TS. Phạm Phương Nam, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, KS. Vũ Thanh Biển.

 

2018

8

Bài giảng Đăng ký‎ thống kê đất đai

TS. Đỗ Thị Đức Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, KS. Vũ Thanh Biển.

 

2018

9

Bài giảng Bồi thường, giải phóng mặt bằng

TS. Phạm Phương Nam, PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền

 

2018

10

Bài giảng Thuế bất động sản

TS. Nguyễn Văn Quân, PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, Ths. Bùi Nguyên Hạnh.

 

2018

11

Bài giảng Giao đất, thu hồi đất

PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền, TS. Phạm Phương Nam, KS. Ngô Thị Hà.

 

2018

12

Bài giảng Quản lý sàn giao dịch bất động sản

TS. Phạm Phương Nam, PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền, Ths. Ngô Thị Hà, TS. Bùi Lê Vinh

 

2018

13

Bài giảng Tài chính về đất đai

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, TS. Nguyễn Văn Quân, TS. Phạm Phương Nam,

 

2018

14

Bài giảng Hệ thống pháp luật về quản lý đất đai và thị trường bất động sản

TS. Phạm Phương Nam, TS. Đỗ Thị Đức Hạnh.

 

2018

15

Bài giảng Hệ thống quản lý đất đai phát triển

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà,

PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền.

 

2018

16

Bài giảng Quản lý thị trường bất động sản

PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền, TS. Nguyễn Văn Quân.

 

2018

17

Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, TS. Đỗ Thị Đức Hạnh.

 

2018

18

Bài giảng Bảo vệ môi trường trong sử dụng đất

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải, Bùi Lê Vinh.

 

2018

19

Bài giảng Phân tích chính sách đất đai

TS. Nguyễn Văn Quân, TS. Phan Thị Thanh Huyền, PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, TS. Đỗ Thị Đức Hạnh.

 

2018

20

Bài giảng Hệ thống quản lý đất đai tổng hợp

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà, PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, TS. Phạm Phương Nam, TS. Đỗ Thị Đức Hạnh.

 

2018

21

Bài giảng Cơ sở xây dựng và hoàn thiện chính sách đất đai

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà, PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, TS. Nguyễn Văn Quân, PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền.

 

2018

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ