Bộ môn Khoa học Đất - Khoa Quản lý đất đai

Điện thoại: 024.38769272

Email:   khoahocdat@yahoo.com

1.     Giới thiệu chung:

Tiền thân của bộ môn Khoa học đất hiện nay là bộ môn Thổ nhưỡng được thành lập đồng thời với Học viện Nông Lâm năm 1956 (trong bộ môn có 3 tổ: Thổ nhưỡng, Nông hóa và Vi sinh vật đất). 

Đến năm 1976, cùng với sự ra đời của khoa Quản lý ruộng đất (tiền thân của khoa Quản lý đất đai ngày nay), bộ môn Thổ nhưỡng được đổi tên thành bộ môn Thổ nhưỡng - Nông hóa (trong đó có tổ Vi sinh vật)

Năm 1978 bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa tách ra để thành lập 2 bộ môn là bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa và bộ môn Phân tích đất

Năm 1980, Nhà trường nhập bộ môn Phân tích đất vào bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa. Bộ môn mới vẫn giữ tên là bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa.

Năm 2003, bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa tách ra để thành lập hai bộ môn mới là bộ môn Khoa học đất và bộ môn Nông hóa - Vi sinh vật. Hiện nay bộ môn Khoa học Đất trực thuộc Khoa Quản lý Đất đai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy: Hiện nay bộ môn Khoa học đất chịu trách nhiệm giảng dạy 05 môn cho bậc cao đẳng, 18 môn cho bậc đại học, 11 môn cho bậc cao học, 03 môn cho bậc tiến sỹ. Bộ môn chịu trách nhiệm quản lý về chuyên môn của ngành Khoa học đất từ bậc đại học đến tiến sỹ.

 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Trong những năm vừa qua, bộ môn Khoa học đất đã và đang nghiên cứu và chuyển gia các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các tính theo những hướng chính như sau:Nghiên cứu phân loại đất theo FAO – UNESCO - WRB;Nghiên cứu độ phì nhiêu và các biện pháp nâng cao độ phì nhiêu của đất;  Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo hướng hiệu quả và bền vững;Ứng dụng phương pháp đánh giá đất của FAO trong công tác phân hạng đất; Nghiên cứu các yếu tố hạn chế của đất và biện pháp khắc phục, đặc biệt là vùng đất dốc và đất có vấn đề; Nghiên cứu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất bằng biện pháp sinh học;Nghiên cứu sâu một số tính chất lý - hóa học cơ bản của đất vừa phục vụ công tác giảng dạy vừa bổ sung cơ sở dữ liệu về đất cho các mục đích nghiên cứu khác; Nghiên cứu và triển khai các mô hình sử dụng đất có hiệu quả và bền vững trên các vùng sinh thái khác nhau; Nghiên cứu các biện pháp canh tác giảm thiểu phát thải CH4 trong canh tác lúa nước ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

 

  3. Danh sách cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác tại bộ môn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

TS.Luyện Hữu Cử

Phó bộ môn

luyenhuucu@vnua.edu.vn

2

PGS.TS.Cao Việt Hà

Trưởng BM

cvha@vnua.edu.vn

3

PGS.TS.Phan Quốc Hưng

Giảng viên

phanhung68@gmail.com

4

KS.Nguyễn Thọ Hoàng

Kỹ thuật viên

nguyenthohoang@vnua.edu.vn

5

GS.TS.Nguyễn Hữu Thành

Giảng viên

nguyenhuuthanh@vnua.edu.vn

6

ThS.Hoàng Quốc Việt

Giảng viên

hqviet@vnua.edu.vn

 

4.  Môn học giảng dạy

Hệ đại học

TT

Mã học phần

Môn học

Giảng viên

1

QL02005

Địa chất học

Cao Việt Hà, Phan Quốc Hưng

2

QL02006

Địa chất Môi trường

Cao Việt Hà, Nguyễn Hữu Thành

3

QL02007

Hóa học Đất

Nguyễn Hữu Thành, Cao Việt Hà

4

QL02008

Thổ nhưỡng đại cương

Nguyễn Hữu Thành, Đỗ Nguyên Hải, Phan Quốc Hưng, Cao Việt Hà, Hoàng Quốc Việt

5

QL02009

Thổ nhưỡng chuyên khoa

Nguyễn Hữu Thành, Đỗ Nguyên Hải, Phan Quốc Hưng, Cao Việt Hà

6

QL02010

Vật lý đất

Cao Việt Hà, Trần Văn Chính, Hoàng Quốc Việt

7

QL02047

Thổ nhưỡng

Nguyễn Hữu Thành, Trần Văn Chính, Đỗ Nguyên Hải, Phan Quốc Hưng, Cao Việt Hà

8

QL03014

Đánh giá đất

Đỗ Nguyên Hải, Luyện Hữu Cử

9

QL03015

Đất dốc và xói mòn

Đỗ Nguyên Hải, Phan Quốc Hưng, Cao Việt Hà

10

QL03016

Đất thế giới

Cao Việt Hà, Nguyễn Hữu Thành

11

QL03018

Ô nhiễm đất

Nguyễn Hữu Thành, Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà, Phan Quốc Hưng

12

QL03019

Phân tích đất, nước

Nguyễn Hữu Thành, Cao Việt Hà

13

QL03021

Thoái hóa và phục hồi đất

Nguyễn Hữu Thành, Phan Quốc Hưng

14

QL03022

Phân loại và xây dựng bản đồ đất

Đỗ Nguyên Hải, Luyện Hữu Cử

15

QL02028

Địa chất công trình

Cao Việt Hà, Phan Quốc Hưng

Hệ cao học

16

QL06004

Hoá học đất nâng cao

Nguyễn Hữu Thành, Cao Việt Hà

17

QL06005

Vật lý đất nâng cao

Hoàng Quốc Việt, Trần Văn Chính

18

QL07024

Đánh giá đất nâng cao

Đỗ Nguyên Hải, Luyện Hữu Cử

19

QL07035

Xói mòn đất và các biện pháp kiểm soát (Seminar)

Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà

20

QL07027

Quản lý đất tổng hợp

Nguyễn Hữu Thành, Đỗ Nguyên Hải

21

QL07028

Mối quan hệ đất - cây trồng

Trần Văn Chính, Cao Việt Hà

22

QL060

Chất hữu cơ trong đất

Cao Việt Hà, Nguyễn Hữu Thành

23

QL07034

Phân loại và xây dựng bản đồ đất

Đỗ Nguyên Hải, Trần Văn Chính

24

QL07086

Xử lý đất ô nhiễm

Nguyễn Hữu Thành, Phan Quốc Hưng

25

QL06028

Độ phì nhiêu đất

Nguyễn Hữu Thành, Cao Việt Hà

Hệ tiến sỹ

26

QL0801

Đất nhiệt đới

Nguyễn Hữu Thành, Cao Việt Hà

27

QL0808

Biến đổi khí hậu và suy thoái đất

Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà

28

QL0804

Xử lý đất ô nhiễm bằng phương pháp sinh học

Phan Quốc Hưng, Nguyễn Thị Minh

 


5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu chính:

Nghiên cứu phân loại đất theo FAO – UNESCO - WRB; 

 Nghiên cứu độ phì nhiêu và các biện pháp nâng cao độ phì nhiêu của đất; 

 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo hướng hiệu quả và bền vững;

ứng dụng phương pháp đánh giá đất của FAO trong công tác phân hạng đất;

Nghiên cứu các yếu tố hạn chế của đất và biện pháp khắc phục, đặc biệt là vùng đất dốc và đất có vấn đề; 

 Nghiên cứu sâu một số tính chất lý - hóa học cơ bản của đất vừa phục vụ công tác giảng dạy vừa bổ sung cơ sở dữ liệu về đất cho các mục đích nghiên cứu khác;

 Nghiên cứu và triển khai các mô hình sử dụng đất có hiệu quả và bền vững trên các vùng sinh thái khác nhau 

6.  Giáo trình, bài giảng 

STT

Tên giáo trình

Tác giả (chủ biên)

Nhà xuất bản

Năm XB

1

Hóa học đất

GS.TS Nguyễn Hữu Thành

Nông nghiệp

2006

2

Địa chất học

ThS. Hoàng Văn Mùa

Nông nghiệp

2008

3

Đánh giá đất

PGS.TS. Đào Châu Thu

Nông nghiệp

2007

4

Thực hành thổ nhưỡng

GS.TS Nguyễn Hữu Thành

Nông nghiệp

2007

5

Phân loại và xây dựng bản đồ đất

PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

Nông nghiệp

2012

6

Vật lý đất

PGS.TS. Trần Văn Chính

Nông nghiệp

2013

7

Đất Thế Giới

PGS.TS. Cao Việt Hà

Đại học Nông nghiệp

2016

8

Đất dốc và xói mòn

PGS. Đỗ Nguyên Hải

Đại học Nông nghiệp

2017

9

Thổ nhưỡng học

GS.TS Nguyễn Hữu Thành

Đại học Nông nghiệp

2017

 

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ