Enter Title

Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai (LIS) – Khoa Quản lý đất đai

Điện thoại: 024.62617634


 1. Giới thiệu chung

Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai được thành lập năm 1994 với tên gọi là bộ môn Thông tin đất. Năm 2003, bộ môn sát nhập với tổ Trắc địa - Bản đồ và đổi tên thành bộ môn Địa chính. Năm 2006 bộ môn đổi tên thành bộ môn Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý. Từ năm 2013 đến nay là bộ môn Hệ thống thông tin đất đai.

2. Chức năng nhiệm vụ

 Đào tạo: Tham gia các hệ đào tạo Sau đại học, Đại học các ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất, Quản lý tài nguyên và môi trường với tổng số 21 học phần.

 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật: Nghiên cứu đề tài các cấp về xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng Hệ thống thông tin đất đai; Ứng dụng công nghệ Viễn thám (RS)và Hệ thống thông tin địa lý (GIS)trong thành lập bản đồ, quy hoạch sử dụng đất và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chủ nhiệm nhiều dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý đất đai vào thực tế sản xuất ở các địa phương trong cả nước.

3. Danh sách cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác tại bộ môn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS.Trần Quốc Vinh

Trưởng bộ môn

tqvinh@vnua.edu.vn

2

TS.Phạm Văn Vân

Phó bộ môn

phamvan@vnua.edu.vn

3

PGS.TS.Lê Thị Giang

Giảng viên

lethigiang@vnua.edu.vn

4

ThS.Nguyễn Đức Thuận

Giảng viên

nguyenducthuan@vnua.edu.vn

5

ThS.Đoàn Thanh Thủy

Giảng viên

doanthanhtthuy@vnua.edu.vn

6

ThS.Đỗ Thị Loan

Giảng viên

doloan@vnua.edu.vn

7

KS. Phạm Thị Ngọc

Kỹ Sư Thực Hành

ngocpt@vnua.edu.vn

 

4. Môn học giảng dạy

STT

Mã môn học

Tên môn học

Giảng viên

HỆ ĐẠI HỌC

1

QL03053

Tin học ứng dụng vẽ bản đồ

Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang, Nguyễn Đức Thuận

2

QL02019

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Lê Thị Giang, Trần Quốc Vinh, Đoàn Thanh Thủy

3

QL02020

Thực hành hệ thống thông tin địa lý(GIS)

Lê Thị Giang, Đoàn Thanh Thủy

4

QL03097

Hệ thống thông tin đất đai (LIS)

Phạm Văn Vân, Đỗ Thị Loan

5

QL02029

Viễn Thám

Trần Quốc Vinh, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Quý Giang

6

QL02022

Cơ sở dữ liệu đất đai

Lê Thị Giang, Trần Quốc Vinh, Phạm Văn Vân

7

QL03046

Hệ thống thông tin bất động sản

Phạm Văn Vân, Đỗ Thị Loan

8

QL03096

Hệ thống thông tin Tài Nguyên và Môi Trường

Phạm Văn Vân, Đỗ Thị Loan

HỆ CAO HỌC

1

QL07037

Kỹ thuật Viễn thám

Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang

2

QL07047

Mô hình hóa trong QLĐĐ

Lê Thị Giang, Phạm Quý Giang

3

QL06010

Công nghệ thông tin trong QLĐĐ

Lê Thị Giang,Phạm Văn Vân

4

QL06006

Hệ thống thông tin đất đai

Phạm Văn Vân, Trần Quốc Vinh

5

QL07080

Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

Lê Thị Giang, Trần Quốc Vinh

6

QL07087

Cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu

Phạm Văn Vân, Trần Quốc Vinh

7

QL07025

Mô hình hóa trong thổ nhưỡng

Phạm Qúy Giang

8

QL07030

Ứng dụng viễn thám trong thổ nhưỡng

Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang

9

QL07032

Xử lý dữ liệu nâng cao

Phạm Quý Giang

10

QL06021

Tin học ngành

Lê Thị Giang, Phạm Văn Vân

11

QL07065

Ứng dụng viễn thám trong QLĐĐ

Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang

12

QL07078

Ứng dụng mô hình trong QLĐĐ

Lê Thị Giang, Phạm Quý Giang

HỆ TIẾN SỸ

1

 

Tích hợp viễn thám và Gis trong QLĐĐ

Trần Quốc Vinh, Lê Thị Giang,


 

  5. Hoạt động nghiên cứu khoa học. 

      Các hướng nghiên cứu chính   

+  Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ địa chính.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất, cơ sở dữ liệu quy hoạch đất đai, cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá đất đai, địa hình; cơ sở dữ liệu đánh giá xói mòn đất phục vụ công tác chống xói mòn đất, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất hợp lý.

+  Ứng dụng các phần mềm Famis, Cesmap, TMV.Map, AutoCAD Map thành lập bản đồ địa chính, trích đo thửa đất phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+  Ứng dụng viễn thám (RS) và GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất đặc thù vùng ven biển.

+  Ứng dụng RS và GIS đánh giá biến động đất đai, đánh giá quá trình đô thị hóa, biến động đường bờ vùng ven biển.Ứng dụng GIS và RS nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất.

+ Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ công tác đánh giá tiềm năng đất đai, quy hoạch sử dụng đất.

+ Ứng dụng GIS phân tích không gian, xây dựng mô hình số độ cao (DEM), xây dựng các bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất.

+  Ứng dụng GIS nội suy không gian, xây dựng bản đồ đất, bản đồ ô nhiễm kim loại nặng trong đất, nước.

 

6. Giáo trình, bài giảng

STT

Tên giáo trình, bài giảng

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Giáo trình Tin học ứng dụng vẽ bản đồ

Trần Quốc Vinh (Chủ biên)

Đại học Nông nghiệp

2016

2

Giáo trình Cơ sở dữ liệu đất đai

Lê Thị Giang

(Chủ biên)

Đại học Nông nghiệp

2016

3

Giáo trình Thực hành hệ thống thông tin địa lý

Lê Thị Giang

(Chủ biên)

Đại học Nông nghiệp

2016

4

Giáo trình Viễn thám (RS)

Trần Quốc Vinh (Tham gia)

Đại học Nông nghiệp

2011

5

Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Trần Thị Băng Tâm (Chủ biên)

Đại học Nông nghiệp

2006

6

Bài giảng Hệ thống thông tin đất (LIS)

Phạm Văn Vân

(Chủ biên)

Đại học Nông nghiệp

2010

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ