Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Sơ đồ tổ chức

Tổng số CBCNV:  60 người

Trong đó có:

+ Nhà giáo ưu tú: 02            

+ GV, tiến sĩ:  11 

+ Giáo sư, tiến sĩ: 01           

+ Thạc sĩ:  23  

+ Phó giáo sư, tiến sĩ: 15       

+ Đại học: 05

+ GVC, tiến sĩ: 04              

+ KTV: 01

 Số cán bộ có trình độ trên đại học chiếm 88%, số cán bộ trẻ chiếm trên 60%

 

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.