Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Giới thiệu chung

Phát triển khoa học và công nghệ luôn được khẳng định vai trò và vị thế trong phát triển quốc gia. Đối với các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu khoa học là xương sống, là động lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục và vị thế của cơ sở giáo dục đào tạo. Theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học bao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý khoa học; Xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng.

Được thành lập từ năm 1976, Khoa Quản lý đất đai là cơ sở đầu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quản lý đất đai của Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Khoa Quản lý Đất đai còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần cho sự phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ngành Tài nguyên Môi trường của đất nước. Với định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực, Khoa Quản lý Đất đai đã thực hiện đào tạo thông qua việc gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, quan tâm xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu (NNC) mạnh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa Quản lý Đất đai trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0, sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của thị trường khoa học và công nghệ (sau khi thực hiện luật KHCN, Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi năm 2013) nơi chỉ có các sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng được chấp nhận; Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và phong trào khởi nghiệp ngành trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với nhu cầu công nghệ mới, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp ngày càng tăng…Do vậy, việc hoàn thiện, đẩy mạnh sự liên kết trong hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra sản phẩm khoa học đáp ứng nhu cầu của xã hội là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh, khai thác và phát huy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ được đào tạo có năng lực và trình đô. Nghị quyết của Chi bộ Khoa đã đề ra mục tiêu quan tâm xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện các kết quả nghiên cứu gắn với thực tiễn của ngành Quản lý Đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật tài nguyên nước. Xác định hướng nghiên cứu là khâu quyết định đến sự thành công của nhóm nghiên cứu, các hướng nghiên cứu của Khoa bám sát được định hướng nghiên cứu của Học viện, của ngành. Căn cứ Quyết định số 4177/QĐ-HVN ngày 24/12/2015 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, Giám đốc Học viện đã ra Quyết định thành lập 02 nhóm nghiên cứu chuyên sâu tại Khoa Quản lý đất đai

Nhóm 1:  Nhóm Quy hoạch không gian lãnh thổ sử dụng đất đai và môi trường.  Nghiên cứu về: Sử dụng đất đai và môi trường; Phát triển đô thị; Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn được thành lập với mục tiêu nghiên cứu về các lĩnh vực quy hoạch, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu và đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn quản lý đất đai, đồng thời hình thành nên trường phái nghiên cứu mạnh trong nước và hội nhập với quốc tế.

Nhóm 2: Nhóm Nghiên cứu Quản lý tổng hợp tài nguyên đất, nước và dinh dưỡng cây trồng đưa ra các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ tài nguyên đất và nước đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững.

Thành lập nhóm nghiên cứu mạnh với mục tiêu tập hợp các nhà khoa học cùng lĩnh vực, hợp tác giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn, đào tạo đội ngũ nghiên cứu mạnh, nâng cao năng lực của các nhà khoa học trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hình thành nhóm nghiên cứu mạnh để tham gia đấu thầu các chương trình/dự án trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam bằng các công bố khoa học trong nước và quốc tế.

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.